Propozície CrossSwimRun 2021

 1. ročník

Propozície súťaže

 

Organizátor:                          Milefini s.r.o.

Termín:                                 12.9.2021

Miesto:                                  Štrkovisko Šutrovka  48°03’38.4″N 17°20’21.7″E

                                                pri železničnej zastávke Kvetoslavov zastávka

z hlavnej cesty z Kvetoslavova do Hviezdoslavova trebe odbočiť pred železničným priecestím doľava

 

Kategórie:                                            kategória                               vek

                                                            Muži A                                   16 a viac rokov

                                                            Muži B                                   16 a viac rokov

                                                            Ženy A                                   16 a viac rokov

                                                            Ženy B                                   16 a viac rokov

                                                            Deti A                                    4 až 8 rokov

                                                            Deti B                                    8 až 12 rokov

                                                            Dorast                                   12 až 16 rokov

Trate:                                                  plávanie – otvorená voda

                                                            beh – rovinatý beh s prekážkami

 

 Trate nie sú uzatvorené, každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko a je povinný sa riadiť pokynmi organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.

Trate:                                             plávanie                                           beh

 Muži, Ženy A                         240m(2x120m)                        5km(1×4,5km, 1x500m)

 Muži, Ženy B                         240m(2x120m)                        9,5km(9km, 1x500m)

Deti A                                                                                           300m

Deti B                                                                                           600m

Dorast                                                                                          1200m

 

Prihlášky:      prihlasovať sa je možné cez www.crossswimrun.skwww.pretekaj.sk . Na mieste prezentácie je možná registrácia nových účastníkov.

Prezentácia:                          07:30 – 09:15 pri mieste Štartu v stane označenom Registrácia

Štartovné:                             Kategória                               Dátum                    Štartovné

                                             Muži, Ženy                             do 15.8.2021           17EUR

                                                                                             od 15.8.2021           19EUR

                                                                                             na mieste                20EUR

                                             Deti, Dorast                           do 15.8.2021           2EUR

                                                                                             od 15.8.2021           3EUR

                                                                                             na mieste                4EUR

Úhrada štartovného:             je možná len pri registrácii a na mieste

Štart:                   10:00 – ŠTART kategórie Muži B, Ženy B v skupinách po 5 pretekárov a s 1 min intervalom

                             10:15 – ŠTART kategórie Muži A, Ženy A v skupinách po 5 pretekárov a s 1 min intervalom

                              11:45 – ŠTART Deti A

                              11:50 – ŠTART Deti B

                              12:00 – ŠTART Dorast

Štartový balíček:                   každý účastník dostane pri prezentácii tričko (platí pre registráciu do 15.8.2021), štartovné číslo, reklamné materiály

Meranie času:                       elektronické, pre vyhodnotenie konečného poradia sa zohľadňuje vek pretekára podľa vekových koeficientov

Časový harmonogram:         nedeľa 12.9.2021

                                             Prezentácia:            07:30-09:15

                                             Poučenie a výklad trate:          09:45 na mieste Štartu plaveckej časti

                                             Štart kategórií:        10:00

                                             Vyhlásenie výsledkov:  najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie:                     každý účastník na bežeckej časti a po dobehnutí v cieli

Súťažný výbor:                   Riaditeľ:    Tomáš Pošvanc

                                             Hlavný rozhodca:    Miroslav Gronych

Podmienky a povinnosti pretekárov:                           

1. Preteká sa podľa platných pravidiel CrossSwimRun a týchto propozícií. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.

 1. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 2. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 3. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 4. Pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 5. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 6. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejšiemu pretekárovi, aby ich predbehol bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu, návštevníkom a divákom.
 7. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 8. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 9. Protesty je možné podať písomne najneskôr do 30 min pod zverejnení výsledkov u hlavného rozhodcu. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech organizátora.
 10. Poslane prihlášky prostredníctvom internetu a úhrada štartovného zaväzuje prihláseného zúčastniť sa CrossSwimRun 2021, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr 24 hodín pred štartom. Štartovné je nevratné, akceptuje sa len lekárske potvrdenie, vtom prípade prechádza štartovné do ďalšieho ročníka.
 11. Pretekár si je vedomý, že svojím prihlásením a prezentáciou pred štartom pretekov súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v bodoch 1 až 13.

Povinná výbava:                   preukaz poistenca

Riaditeľ pretekov:                  Tomáš Pošvanc

                                             tomas.posvanc@posvancfitness.com

                                             tel.: 0904 030 659